Chống thấm mạch ngừng

Chống thấm mạch ngừng là một biện pháp quan trọng trong quá trình thi công các công trình ngầm.

Vật liệu để xử lý chống thấm mạch ngừng là tấm nhựa dẻo dàn hồi PVC waterstop

Trong chống thấm mạch ngừng băng cản nước Waterstop được sử dụng trước khi đổ bê tông lần 1.

Còn thanh trương nở Hyperstop được sử dụng sau khi đã đổ bê tông lần 1 và chuẩn bị đổ bê tông lần 2

Showing all 8 results