PHỤ GIA BÊ TÔNG

Phụ gia cho bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp mà khi cho một lượng nhỏ vào hỗn hợp bê tông sẽ làm thay đổi tính chất công nghệ của bê tông tươi hay tính chất sử dụng của bê tông đã hóa rắn theo ý muốn. Bao gồm: Phụ gia giảm nước, Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết, Phụ gia siêu dẻo, Phụ gia cuốn khí, Phụ gia đông cứng nhanh, Phụ gia kỵ nước, Phụ gia chống thấm, Phụ gia trợ bơm, Phụ gia trương nở và Phụ gia khác

Showing 1–16 of 69 results